Historia operacji billingowych

Za pomocą zasobu GET /billing/billing-entries pobierzesz historię operacji billingowych oraz saldo zautoryzowanego użytkownika.

Domyślnie w odpowiedzi otrzymasz listę 100 operacji billingowych, gdzie pierwszy wynik jest najnowszy. Aby dostosować listę do swoich potrzeb, możesz skorzystać z parametrów:

 • limit - określ liczbę operacji billingowych, jaką chcesz otrzymać w odpowiedzi, maksymalna wartość to 100,

 • offset - wskaż miejsce, od którego chcesz pobrać następną porcję danych.

np. GET /billing/billing-entries?limit=50&offset=25 zwróci 50 operacji billingowych od wybranego punktu. Możesz także skorzystać z filtrów:

Możesz także skorzystać z filtrów:

 • data operacji billingowej - możesz filtrować operacje billingowe według daty, używając parametrów:

  • occurredAt.gte (najwcześniejsza data wystąpienia operacji billingowej w formacie ISO 8601),

  • occurredAt.lte (najpóźniejsza data wystąpienia operacji billingowej w formacie ISO 8601),

np. GET /billing/billing-entries?occurredAt.gte=2019-07-10T11:06:50.935Z&occurredAt.lte=2019-07-15T11:06:50.935Z,

 • typ operacji billingowej - sprawdź, jaki type.id jest powiązany z name.id (nazwą operacji) - szczegółową listę dostępnych operacji billingowych pobierzesz zasobem GET /billing/billing-types. Przekaż type.id jako wartość parametru, aby uzyskać interesujące cię wyniki. np. GET /billing/billing-entries?type.id=SUC - w ten sposób pobierzesz wszystkie wyniki, które dotyczą prowizji od sprzedaży,

 • identyfikator oferty - np. GET /billing/billing-entries?offer.id=8566354406 - pobierze wszystkie operacje billingowe powiązane z przekazaną ofertą.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET
 https://api.allegro.pl/billing/billing-entries?occurredAt.gte=2019-10-10T00:00:00.000Z&occurredAt.lte=2019-10-10T23:59:59.000Z
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ /
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ /
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
 

Przykładowy response:

 
 {
  "billingEntries": [
    {
      "id": "da74ef80-f97a-4b04-a748-4c129cfb94b8",  -- identyfikator operacji
      "occurredAt": "2019-10-10T10:27:17.412Z",    -- czas wystąpienia operacji
      "type": {
        "id": "LIS",                -- trzyliterowy kod typu operacji
        "name": "Wystawienie przedmiotu"      -- nazwa typu operacji
      "offer": {
        "id": "6206586563",             -- identyfikator oferty
        "name": "oferta testowa"          -- tytuł oferty
      },
      "value": {
        "amount": "-1.00",             -- cena operacji        
        "currency": "PLN"
      },
      "tax": {
        "percentage": "0",             -- wysokość podatku
         "annotation": "EXEMPT"           -- pole opcjonalne - dane zwracamy
                              w przypadku, gdy operacja jest
                              zwolniona z podatku (“EXEMPT”)
                              lub podatek nie ma zastosowania
                              ("NOT_APPLICABLE")
      },
      "balance": {
        "amount": "-737.57",            -- saldo po operacji
        "currency": "PLN"
      }
    }
  ]
 }
 

Historia operacji płatniczych

Za pomocą GET /payments/payment-operations pobierzesz historię operacji na saldzie zalogowanego sprzedającego.

Domyślnie w odpowiedzi otrzymasz listę 100 operacji billingowych, gdzie pierwszy wynik jest najnowszy. Aby dostosować listę do swoich potrzeb, możesz skorzystać z parametrów:

 • limit - określ liczbę operacji, jaką chcesz otrzymać w odpowiedzi, maksymalna wartość to 100,

 • offset - wskaż miejsce, od którego chcesz pobrać następną porcję danych.

np. GET /payments/payments-operations?limit=50&offset=25 zwróci 50 operacji billingowych od wybranego punktu. Możesz także skorzystać z filtrów:

 • data operacji - możesz filtrować operacje billingowe według daty, używając parametrów:

  • occurredAt.gte (najwcześniejsza data wystąpienia operacji w formacie ISO 8601)

  • occurredAt.lte (najpóźniejsza data wystąpienia operacji w formacie ISO 8601),

np. GET /payments/payment-operations ?occurredAt.gte=2019-07-10T11:06:50.935Z&occurredAt.lte=2019-07-15T11:06:50.935Z,

 • identyfikator płatności - np. GET /payments/payment-operations?payment.id=ca3871d1-ec01-11e9-bc5f-3de157f9f689,

 • login kupującego - np. GET /payments/payment-operations?participant.login=participant. Wyjątkiem jest operacja typu REFUND_INCREASE, wtedy participant.login oznacza sprzedawcę,

 • grupa typów operacji - np. GET /payments/payment-operations?group=INCOME. Dostępne wartości to: INCOME, OUTCOME lub REFUND,

 • operator płatności - np. GET /payments/payment-operations?wallet.operator=PAYU,

 • możliwość wypłacenia środków - np. GET /payments/payment-operations?wallet.type=AVAILABLE zwróci operacje, dla których można wypłacić środki z salda, wartość WAITING oznacza, że jest to tymczasowo niemożliwe.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET
 https://api.allegro.pl/payments/payment-operations?group=INCOME&limit=1
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ /
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ /
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
 

Przykładowy response:

 
 {
  "paymentOperations": [
    {
      "type": "CONTRIBUTION",               -- typ operacji
      "group": "INCOME",                 -- grupa typu operacji
      "wallet": {
        "paymentOperator": "PAYU",           -- operator płatności
        "type": "AVAILABLE",              -- oznacza możliwość wypłacenia
                                środków z salda
        "balance": {
          "amount": "3297.81",            -- saldo po operacji
          "currency": "PLN"
        }
      },
      "occurredAt": "2019-10-11T08:33:40.650Z",      -- czas wystąpienia operacji
      "value": {
        "amount": "144.00",               -- kwota operacji
        "currency": "PLN"
      },
      "payment": {
        "id": "ca3871d1-ec01-11e9-bc5f-3de157f9f689"  -- identyfikator płatności
      },
      "participant": {                  -- dane kupującego
        "id": "44182721",          
        "companyName": "Allegro.pl Sp. z o.o.",
        "login": "przykładowyLogin",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "address": {
          "street": "Grunwaldzka 1822",
          "city": "Poznań",
          "postCode": "60-166"
        }
      }
    }
  ],
  "count": 1,                         -- widoczna liczba wyników
  "totalCount": 31                      -- dostępna liczba wyników
 }      

 

Kalkulator opłat

Dzięki kalkulatorowi opłat w REST API. Sprzedający mogą sprawdzić jakie opłaty pobieramy w każdej kategorii. Kalkulator opłat w REST API zwraca dane dla Użytkownika, który jest zalogowany. Dla sprawdzenia opłaty jakie pobieramy w danej kategorii przygotowaliśmy poniższy zasób w REST API Allegro:


Przykładowy request:

 
 curl -X POST \
 https://api.allegro.pl/pricing/fee-preview \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept-Language: PL' \
 -d '{
  "includeQuotingBundles": true,        -- niewymagane, uzwględnij pakiety z Centrum Zniżek
  "offer": {
   "category": {
    "id": "250442"              -- wymagane, id kategorii
   },
   "condition": "NEW",             -- niewymagane, parametr stan, możliwe wartości:
                         "NEW", "USED", "OTHER" 
   "duration": "PT720H",            -- wymagane, czas trwania oferty, możliwe wartości:
                         PT72H, PT120H, PT168H, PT240H, PT336H, PT480H, PT720H
   "numberOfBigPhotos": 3,           -- niewymagane, liczba dużych zdjęć - nie ma wpływu
                         na wysokość opłaty
   "numberOfPhotos": 3,            -- niewymagane, liczba zdjęć - nie ma wpływu
                         na wysokość opłaty
   "quantity": 5,               -- niewymagane w ogłoszeniach,
                         liczba sprzedawanych przedmiotów
   "shop": true,                -- niewymagane, format sprzedaży: sklep lub nie -
                         nie ma wpływu na wysokość opłaty
   "soldQuantity": 1,             -- niewymagane, liczba sprzedanych przedmiotów
   "type": "SHOP",               -- wymagane, format sprzedaży, możliwe wartości:
                         OFFER, ADVERTISEMENT, SHOP
   "unitPrice": 131,              -- wymagane, cena jednostkowa - liczby całkowite
   "bold": true,                -- niewymagane, pogrubienie
   "highlight": true,             -- niewymagane, podświetlenie 
   "departmentPage": true,           -- niewymagane, strona kategorii
   "emphasized": true,             -- niewymagane, wyróżnienie
   "emphasizedHighlightBoldPackage": true,   -- niewymagane, pakiet promowania
   "multiVariant": true            -- niewymagane, oferta wielowariantowa,
                         możliwe wartości: “true”, “false”
  }
 }'
 

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{

 {
  "quotes": [
    {
      "type": "listingFee",            -- typ opłaty
      "name": "Opłata za wystawienie",      -- nazwa opłaty
      "fee": {                  -- kwota w złotówkach
        "amount": "0.00",
        "currency": "PLN"
      },
      "cycleDuration”: “PT240H”      -- informacje w jakich cyklach będziemy
                         naliczać daną opłatę
    },
    {
      "type": "highlightFee",
      "name": "Podświetlenie (sklep)",
      "fee": {
        "amount": "9.00",
        "currency": "PLN"
      },
      "cycleDuration": "PT240H"
    },
    {
      "type": "distinctionFee",
      "name": "Opłata za wyróżnienie (sklep)",
      "fee": {
        "amount": "19.00",
        "currency": "PLN"
      },
      "cycleDuration": "PT240H"
    },
    {
      "type": "departmentPageFee",
      "name": "Opłata za promowanie na stronie działu",
      "fee": {
        "amount": "29.00",
        "currency": "PLN"
      },
      "cycleDuration": "PT240H"
    },
    {
      "type": "boldHighlightDistinctionFee",
      "name": "Pakiet Wyróżnienie + Pogrubienie + Podświetlenie (sklep)",
      "fee": {
        "amount": "29.00",
        "currency": "PLN"
      },
      "cycleDuration": "PT240H"
    },
    {
      "type": "boldFee",
      "name": "Oplata za pogrubienie (sklep)",
      "fee": {
        "amount": "9.00",
        "currency": "PLN"
      },
      "cycleDuration": "PT240H"
    }
  ],
  "commissions": [                  -- prowizje
    {
      "type": "commissionFee",          -- typ prowizji
      "name": "Prowizja od sprzedaży (sklep)",  -- nazwa
      "fee": {                  -- kwota w złotówkach
        "amount": "10.48",
        "currency": "PLN"
      }
    },
    {
      "type": "commissionFeatureFee",
      "name": "Prowizja od sprzedaży oferty wyróżnionej",
      "fee": {
        "amount": "4.20",
        "currency": "PLN"
      }
    }
  ]
}

Data naliczenia kolejnej opłaty

Od sierpnia 2017 roku opłaty naliczamy w cyklach 10 dniowych. Dlatego udostepniliśmy zasób, który pozwoli w prosty sposób sprawdzić, kiedy dany cykl się skończy i kiedy naliczymy kolejną opłatę.

Do sprawdzenia kiedy dany cykl się skończy i naliczymy kolejną opłatę przygotowaliśmy dedykowany zasób w REST API Allegro:

 • GET /pricing/offer-quotes - to zasób, którym sprawdzisz kiedy dany cykl się skończy i naliczymy kolejną opłatę. Musisz być zalogowany jako sprzedawca, który wystawił oferty.


Ważne! Maksymalnie możesz podać 20 numerów ofert.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/pricing/offer-quotes?offer.id=7617492560,7794910978' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Accept-Language: PL' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{

 {
  "count": 3,                     -- liczba opłat
  "quotes": [
    {
      "type": "LISTING",             -- rodzaj opłaty, dostępne są wartości:
                              LISTING,
                              BOLD,
                              HIGHLIGHT,
                              EMPHASIZED,
                              EMPHASIZED_HIGHLIGHT_BOLD_PACKAGE,
                              DEPARTMENT_PAGE, MIN_PRICE,
                              BARGAIN
                              INEFFECTIVE_LISTING_FEE
      "name": "Wystawienie",           -- nazwa opłaty, dostępne są wartości:
                              Wystawienie,
                              Pogrubienie,
                              Podświetlenie,
                              Wyróżnienie,
                              Pakiet promo,
                              Strona działu,
                              Cena minimalna,
                              Okazja
                              Utrzymaniowa
      "nextDate": "2019-01-24T15:41:33.112Z",   -- data naliczenia kolejnej
                            opłaty za wystawienie
      "fee": {
        "amount": "0.00",            -- kwota, którą naliczymy
        "currency": "PLN"            -- waluta
      },
      "offer": {                 -- oferta, dla której obliczyliśmy
                            opłaty
        "id": "7617492560"           -- identyfikator oferty
      },
      "enabled": true               -- status opłaty
    },
    {
      "type": "EMPHASIZED",
      "name": "Wyróżnienie",
      "nextDate": "2019-02-01T09:50:05.135Z",
      "fee": {
        "amount": "19.00",
        "currency": "PLN"
      },
      "offer": {
        "id": "7794910978"
      },
      "enabled": true
    },
    {
      "type": "LISTING",
      "name": "Wystawienie",
      "nextDate": "2019-02-01T09:50:05.135Z",
      "fee": {
        "amount": "0.00",
        "currency": "PLN"
      },
      "offer": {
        "id": "7794910978"
      },
      "enabled": true
    }
  ]
 }

Lista zasobów

Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.

Lista zasobów podstawowych opisanych w poradniku:

Lista zasobów wspierających opisanych w poradniku: