1. Rabat na duże zamówienie

Rabat na duże zamówienie dla transakcji B2B (firma - firma) to rabat procentowy, którego wysokość zależy od wartości pojedynczego zamówienia. Rabatem zostaną objęte wszystkie twoje oferty.

Dodaj rabat

Aby utworzyć rabat na duże zamówienie, skorzystaj z POST /sale/loyalty/promotions i określ progi wartościowe pojedynczego zamówienia oraz przypadający dla nich rabat procentowy. Możesz utworzyć tylko jeden rabat na duże zamówienie.


Przykładowy request:

 curl -X POST
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions' 
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
 -d ‘{
  “benefits”: [
   {
    “specification”: {
      “type”: “LARGE_ORDER_DISCOUNT”,  – typ promocji (lista dostępnych
                        wartości znajduje się w dokumentacji zasobu)
      “thresholds”: [          – progi rabatowe
       {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “1000.00”,  – wartość zamówienia
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “5”     – wysokość rabatu (%)
        }
      },
      {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “1500.00”,
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “8”
        }
      }
      ]
    }
  }
  ],
  “offerCriteria”: [
   {
    “type”: “ALL_OFFERS”          – rabatem zostaną objęte
   }                    wszystkie oferty
  ]
 }’


W odpowiedzi otrzymasz identyfikator utworzonego rabatu.

Przykładowy response:

 {
  “id”: “ba01f101-c9ef-4e5d-a88f-efb721bdbb9a”,  – identyfikator rabatu
  “createdAt”: “2020-10-27T06:31:29.36Z”,     – data utworzenia
  “benefits”: [
   {
    “specification”: {
      “thresholds”: [
       {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “1000.00”,
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “5”
        }
      },
      {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “1500.00”,
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “8”
        }
      }
      ],
      “type”: “LARGE_ORDER_DISCOUNT”
    }
  }
  ],
  “offerCriteria”: [
   {
    “type”: “ALL_OFFERS”
   }
  ]
  “status”: “ACTIVE”
 }

Pobierz dostępny rabat

GET /sale/loyalty/promotions zwraca listę wszystkich utworzonych na twoim koncie promocji. Aby otrzymać wyłącznie identyfikator rabatu na duże zamówienie, skorzystaj z filtra “promotionType=LARGE_DISCOUNT_ORDER”.

Ważne! Jeżeli dla rabatu na duże zamówienie skorzystasz z filtra “offer.id”, to w odpowiedzi nie zwrócimy listy ofert, do których ten rabat jest przypisany. Zwrócimy Tobie pustą odpowiedź.


Przykładowy request:

 curl -X GET
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions?promotionType=LARGE_DISCOUNT_ORDER' 
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’
 


Przykładowy response:

 {
  “promotions”: [
    {
      “id”: “ba01f101-c9ef-4e5d-a88f-efb721bdbb9a”,    – identyfikator rabatu
      “createdAt”: “2020-10-27T06:31:29.36Z”,       – data utworzenia
      “benefits”: [
        {
          “specification”: {
            “thresholds”: [
              {
                “orderValue”: {
                  “lowerBound”: {
                    “amount”: “1000.00”,
                    “currency”: “PLN”
                  }
                },
                “discount”: {
                  “percentage”: “5”
                }
              },
              {
                “orderValue”: {
                  “lowerBound”: {
                    “amount”: “1500.00”,
                    “currency”: “PLN”
                  }
                },
                “discount”: {
                  “percentage”: “8”
                }
              }
            ],
            “type”: “LARGE_ORDER_DISCOUNT”
          }
        }
      ],
      “offerCriteria”: [
        {
          “type”: “ALL_OFFERS”
        }
      ],
      “status”: “ACTIVE”
    }
  ],
  “totalCount”: 1
 }

Pobierz informacje o rabacie

Jeżeli chcesz pobrać szczegółowe informacje o rabacie na duże zamówienie, użyj GET /sale/loyalty/promotions/{promotionId}.


Przykładowy request:

 curl -X GET
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/ba01f101-c9ef-4e5d-a88f-efb721bdbb9a' 
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’
 


Przykładowy response:

 {
  “id”: “ba01f101-c9ef-4e5d-a88f-efb721bdbb9a”,     – identyfikator rabatu
  “createdAt”: “2020-10-27T06:31:29.36Z”,        – data utworzenia
  “benefits”: [
   {
    “specification”: {
      “thresholds”: [                – progi rabatowe
       {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “1000.00”,        – wartość zamówienia
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “5”           – wysokość rabatu (%)
        }
      },
      {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “1500.00”,
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “8”
        }
      }
      ],
      “type”: “LARGE_ORDER_DISCOUNT”,
    }
  }
  ],
  “offerCriteria”: [
   {
    “type”: “ALL_OFFERS”                – rabatem objęte są
   }                          wszystkie twoje oferty
  ],
  “status”: “ACTIVE”
 }
 

Edytuj progi rabatowe

Dla rabatu na duże zamówienie udostępniliśmy opcję edycji progów wartościowych zamówienia oraz wysokości przyznanego rabatu. Skorzystaj z PUT /sale/loyalty/promotions/{promotionId}, aby zmienić ustawienia rabatu.


Przykładowy request:

 curl -X PUT
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/ba01f101-c9ef-4e5d-a88f-efb721bdbb9a' 
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
 -d ‘{
  “id”: “ba01f101-c9ef-4e5d-a88f-efb721bdbb9a”,
  “benefits”: [
   {
    “specification”: {
      “type”: “LARGE_ORDER_DISCOUNT”,
      “thresholds”: [
       {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “2000.00”,
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “10”
        }
      },
      {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “3000.00”,
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “15”
        }
      }
      ]
    }
  }
  ],
  “offerCriteria”: [
   {
    “type”: “ALL_OFFERS”
   }
  ]
 }’

Usuń rabat

Aby usunąć rabat na duże zamówienie, skorzystaj z DELETE /sale/loyalty/promotions/{promotionId}. Operacja ta usunie rabat ze wszystkich twoich ofert - jej czas wykonania zależy od liczby ofert, które posiadasz.


Przykładowy request:

 curl -X DELETE
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/ba01f101-c9ef-4e5d-a88f-efb721bdbb9a' 
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 status 204 No Content

2. Cenniki hurtowe

Dzięki cennikom hurtowym zaoferujesz rabat dla transakcji B2B (firma - firma). Będzie to rabat procentowy, którego wysokość zależy od liczby zakupionych przedmiotów w ofercie.

Dodaj cennik hurtowy

Aby utworzyć cennik hurtowy, skorzystaj z POST /sale/loyalty/promotions i określ progi ilościowe oraz przypadający dla nich rabat procentowy.


Przykładowy request:

 curl -X POST
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions' 
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
 -d ‘{
 “benefits”: [
  {
   “specification”: {
     “type”: “WHOLESALE_PRICE_LIST”,    – typ promocji (lista dostępnych
                         wartości znajduje się w dokumentacji zasobu)
     “name”: “Cennik hurtowy nr 1”,     – nazwa cennika
     “thresholds”: [            – progi rabatowe
       {
        “quantity”: {          – minimalna liczba
          “lowerBound”: 5       zakupionych przedmiotów
        },
        “discount”: {          – wysokość rabatu (%)
          “percentage”: “5”
        }
       },
       {
        “quantity”: {
          “lowerBound”: 10
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “8”
        }
       }
      ]
     }
  }
 ],
 “offerCriteria”: [
  {
   “type”: “OFFERS_ASSIGNED_EXTERNALLY”    – oferty przypiszesz za pomocą
  }                       PUT /sale/offer-modification-commands/{commandId}
 ]
 }’


W odpowiedzi otrzymasz identyfikator utworzonego cennika.

Przykładowy response:

 {
  “id”: “9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793”,  – identyfikator cennika
  “createdAt”: “2020-08-13T06:08:06.011Z”,     – data utworzenia
  “benefits”: [
    {
      “specification”: {
        “name”: “Cennik hurtowy nr 1”,
        “thresholds”: [
          {
            “quantity”: {
              “lowerBound”: 5
            },
            “discount”: {
              “percentage”: “5”
            }
          },
          {
            “quantity”: {
              “lowerBound”: 10
            },
            “discount”: {
              “percentage”: “8”
            }
          }
        ],
        “type”: “WHOLESALE_PRICE_LIST”
      }
    }
  ],
  “offerCriteria”: [
    {
      “type”: “OFFERS_ASSIGNED_EXTERNALLY”
    }
  ],
  “status”: “ACTIVE”
 }

Przypisz oferty do cennika

Cennik hurtowy przypiszesz do wybranych ofert za pomocą zasobu do grupowych zmian w ofercie - PUT /sale/offer-modification-commands/{commandId}.


Przykładowy request:

  curl -X PUT 
  ‘https://api.allegro.pl/sale/offer-modification-commands/daccd266-fa5e-4a6b-a10b-d24836c411e1' 
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
  -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
  -d ‘{
  “modification”: {
   “discounts”: {                     – typ zmiany
    “wholesalePriceList”: {
     “id”: “9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793”    – identyfikator cennika
    }
   }
  },
  “offerCriteria”: [
   {
    “offers”: [
     {
      “id”: “9292002929”                – identyfikator oferty
     },
     {
      “id”: “9876543210”
     }
    ],
    “type”: “CONTAINS_OFFERS”
   }
  ]
 }’

Cennik hurtowy dodasz do pojedynczej oferty podczas wystawiania (POST /sale/offers) lub edycji oferty (PUT /sale/offers/{offerId}) przekazując jego identyfikator w polu wholesalePriceList.id w sekcji discounts.


  …
  “discounts”: {
    “wholesalePriceList”: {
      “id”: “5637592a-0a24-4771-b527-d89b2767d821”
    }
  },
  …


Jeżeli chcesz usunąć powiązanie ofert z wybranym cennikiem hurtowym, to jako identyfikator cennika podaj wartość null.


Przykładowy request:

  curl -X PUT 
  ‘https://api.allegro.pl/sale/offer-modification-commands/daccd266-fa5e-4a6b-a10b-d24836c411e1' 
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
  -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
  -d ‘{
  “modification”: {
   “discounts”: {
    “wholesalePriceList”: {
     “id”: null
    }
   }
  },
  “offerCriteria”: [
   {
    “offers”: [
     {
      “id”: “9292002929”
     },
     {
      “id”: “9876543210”
     }
    ],
    “type”: “CONTAINS_OFFERS”
   }
  ]
 }’

Pobierz dostępne cenniki

GET /sale/loyalty/promotions zwraca listę wszystkich utworzonych na twoim koncie promocji. Aby otrzymać wyłącznie listę cenników hurtowych, skorzystaj z filtra “promotionType=WHOLESALE_PRICE_LIST”.

Ważne! Jeżeli dla cenników hurtowych skorzystasz z filtra “offer.id”, to w odpowiedzi nie otrzymasz cennika, do którego przypisana jest ta oferta.


Przykładowy request:

  curl -X GET
  ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions?promotionType=WHOLESALE_PRICE_LIST' 
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

  {
  “promotions”: [
    {
      “id”: “9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793”,    – identyfikator cennika
      “createdAt”: “2020-08-13T06:08:06.011Z”,       – data utworzenia
      “benefits”: [
        {
          “specification”: {
            “name”: “Cennik hurtowy nr 1”,      – nazwa cennika
            “thresholds”: [             – progi rabatowe
              {
                “quantity”: {          – minimalna ilość
                  “lowerBound”: 5       zakupionych przedmiotów
                },
                “discount”: {          – wysokość rabatu (%)
                  “percentage”: “5”
                }
              },
              {
                “quantity”: {
                  “lowerBound”: 10
                },
                “discount”: {
                  “percentage”: “8”
                }
              }
            ],
            “type”: “WHOLESALE_PRICE_LIST”
          }
        }
      ],
      “offerCriteria”: [
        {
          “type”: “OFFERS_ASSIGNED_EXTERNALLY”
        }
      ],
      “status”: “ACTIVE”
    },
    {
      “id”: “8d389509-18ac-4d66-957a-0124b26864fb”,
      “createdAt”: “2020-08-13T06:03:32.649Z”,
      “benefits”: [
        {
          “specification”: {
             “name”: “Cennik hurtowy nr 2”,
             “thresholds”: [
              {
                “quantity”: {
                  “lowerBound”: 20
                },
                “discount”: {
                  “percentage”: “5”
                }
              },
              {
                “quantity”: {
                  “lowerBound”: 40
                },
                “discount”: {
                  “percentage”: “10”
                }
              },
              {
                “quantity”: {
                  “lowerBound”: 60
                },
                “discount”: {
                  “percentage”: “15”
                }
              }
            ],
            “type”: “WHOLESALE_PRICE_LIST”
          }
        }
      ],
      “offerCriteria”: [
        {
          “type”: “OFFERS_ASSIGNED_EXTERNALLY”
        }
      ],
      “status”: “ACTIVE”
    }
  ],
  “totalCount”: 2
 }

Pobierz informacje o cenniku

Jeżeli chcesz pobrać szczegółowe informacje o wybranym cenniku, użyj GET /sale/loyalty/promotions/{promotionId}.


Przykładowy request:

  curl -X GET
  ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793' 
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

  {
  “id”: “9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793”,      – identyfikator cennika
  “createdAt”: “2020-08-13T06:08:06.011Z”,         – data utworzenia
  “benefits”: [
    {
      “specification”: {
        “name”: “Cennik hurtowy nr 1”,        – nazwa cennika
        “thresholds”: [               – progi rabatowe
          {
            “quantity”: {            – minimalna liczba
              “lowerBound”: 5         zakupionych przedmiotów
            },
            “discount”: {            – wysokość rabatu (%)
              “percentage”: “5”
            }
          },
          {
            “quantity”: {
              “lowerBound”: 10
            },
            “discount”: {
              “percentage”: “8”
            }
          }
        ],
        “type”: “WHOLESALE_PRICE_LIST”
      }
    }
  ],
  “offerCriteria”: [
    {
      “type”: “OFFERS_ASSIGNED_EXTERNALLY”
    }
  ],
  “status”: “ACTIVE”
 }

Edytuj cennik

Dla cenników hurtowych udostępniliśmy opcję ich edycji. Skorzystaj z PUT /sale/loyalty/promotions/{promotionId}, aby zmienić ustawienia cennika.


Przykładowy request:

 curl -X PUT
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793' 
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
 -d ‘{
  “id”: “9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793”,
  “benefits”: [
    {
        “specification”: {
        “name”: “Cennik hurtowy nr 1”,
        “thresholds”: [
          {
            “quantity”: {
              “lowerBound”: 10
            },
            “discount”: {
              “percentage”: “10”
            }
          },
          {
            “quantity”: {
              “lowerBound”: 20
            },
            “discount”: {
              “percentage”: “20”
            }
          }
        ],
        “type”: “WHOLESALE_PRICE_LIST”
      }
    }
  ],
  “offerCriteria”: [
    {
      “type”: “OFFERS_ASSIGNED_EXTERNALLY”
    }
  ],
  “status”: “ACTIVE”
 }’

Usuń cennik

Aby usunąć cennik hurtowy, skorzystaj z DELETE /sale/loyalty/promotions/{promotionId}. Operacja ta jednocześnie odepnie cennik od wszystkich powiązanych ofert.


Przykładowy request:

 curl -X DELETE
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793' 
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 status 204 No Content

3. Rabaty ilościowe

Dzięki rabatom ilościowym możesz zaoferować kupującym rabat na kolejną sztukę, przy zakupie określonej liczby sztuk na jednej bądź wielu ofertach. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj. Dla rabatów ilościowych na jednej i wielu ofertach przygotowaliśmy poniższe zasoby w REST API Allegro:

Dodaj rabat ilościowy

Za pomocą POST /sale/loyalty/promotions dodasz nowy rabat ilościowy, musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który wystawił te oferty.


Przykładowy request:

 curl -X POST
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
 -d ‘{
 “benefits”: [{                     – wymagane, określa jakie benefity
                             otrzyma kupujący
  “specification”: {
   “type”: “UNIT_PERCENTAGE_DISCOUNT”,         – wymagane, typ benefitu, obecnie
                             dostępne są dwie wartości
                             UNIT_PERCENTAGE_DISCOUNT
                             (określa procentowy rabat jaki
                             otrzyma kupujący na daną sztukę
                             produktu); ORDER_FIXED_DISCOUNT
                             (określa kwotę, o jaką chcesz
                             obniżyć wartość zestawu.
                             Na tej podstawie wyliczymy
                             jego cenę.)
   “configuration”: {
    “percentage”: “30”                – wymagane, podaj o jaki procent
                             chcesz obniżyć wartość zestawu.
                             Na tej podstawie wyliczymy
                             jego cenę. Minimalna wartość
                             rabatu to 15%, a maksymalna 100%.
   },
   “trigger”: {
    “forEachQuantity”: “3”,              – wymagane, podaj co który przedmiot
                             ma podlegać obniżce. Rabat ilościowy
                             dodasz tylko na co 2, 3, 4
                             bądź 5 sztukę
    “discountedNumber”: “1”              – wymagane, obecnie jest dostępna
                             tylko jedna wartość 1
   }
  }
 }],
 “offerCriteria”: [{
  “type”: “CONTAINS_OFFERS”,              – wymagane, obecnie dostępna jest
                             jedna wartość CONTAINS_OFFERS
                             (określa jakie oferty wchodzą
                             w skład zestawu)
  “offers”: [{                     – wymagane, oferty, które wchodzą
                             w skład zestawu, bądź rabatu ilościowego
   “id”: “6205628150”                 – wymagane, identyfikator oferty.
                             Rabatu ilościowego nie dodasz
                             do ofert ze strefy okazji.
                             Jeśli chcesz dodać rabat ilościowy
                             na jednej ofercie podaj tutaj id
                             jednej wybranej oferty. Jeśli podasz
                             wiele id ofert ustawisz rabat ilościowy
                             na wielu ofertach.
   },
   {
   “id”: “6205628489”
   },
   {
   “id”: “6205628082”
   },
   {
   “id”: “6205628361”
   }]
  }]
 }’


Przykładowy response:

 {
  “id”: “1ec57865-7e15-46f2-b70a-27ea857dd21c”,    – identyfikator utworzonego rabatu,
                            użyj go w zasobach GET, DELETE
                            jako {promotionId}
  “createdAt”: “2018-10-08T09:28:28.951Z”,
  “benefits”: [
    {
      “specification”: {
        “configuration”: {
          “percentage”: “30”         – procentowy rabat jaki
                             otrzyma kupujący na daną sztukę
                             produktu
        },
        “trigger”: {
          “forEachQuantity”: 3,        – co który przedmiot
                             ma podlegać obniżce
          “discountedNumber”: 1
        },
        “type”: “UNIT_PERCENTAGE_DISCOUNT”
      }
    }
  ],
  “offerCriteria”: [
    {
      “offers”: [
        {
          “id”: “6205628150”,         – numer oferty, która wchodzi
                            w skład rabatu ilościowego na
                            wielu ofertach
          “quantity”: null,          – pole używane dla promocyjnych
                            zestawów ofert - liczba sztuk
                            danej oferty wchodząca w skład
                            zestawu
          “promotionEntryPoint”: null     – pole używane dla promocyjnych
                            zestawów ofert - określ, czy na
                            stronie tej oferty mamy wyświetlać
                            zestaw
        },
        {
          “id”: “6205628489”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        },
        {
          “id”: “6205628150”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        },
        {
          “id”: “6205628082”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        },
        {
          “id”: “6205628361”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        }]
      “type”: “CONTAINS_OFFERS”
    }
  ],
  “status”: “ACTIVE”,
  “campaigns”: null
 }

Pobierz listę promocji

Za pomocą GET /sale/loyalty/promotions pobierzesz informacje o swoich promocjach.


WAŻNE! Możesz filtrować dane według numeru oferty i rodzaju promocji:

 • BUNDLE - promocyjne zestawy ofert,

 • MULTIPACK - rabaty ilościowe na pojedynczej ofercie,

 • CROSSMULTIPACK - rabat ilościowy na wielu ofertach.

Poniżej przykłady wywołań filtrów:


Pamiętaj! Maksymalna liczba promocji jaką zwrócimy, nawet jeśli skorzystasz z parametrów limit i offset to 50000. Jeśli masz na swoim koncie więcej promocji skorzystaj z filtrowania po rodzaju promocji bądź id oferty, aby pobrać wszystkie dostępne promocje.


Przykładowy request:

 curl -X GET
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  “promotions”: [
    {
      “id”: “1ec57865-7e15-46f2-b70a-27ea857dd21c”,  – identyfikator utworzonego rabatu,
                              użyj go w zasobach GET, DELETE
                              jako {promotionId}
      “createdAt”: “2018-10-08T09:28:28.951Z”,
      “benefits”: [
        {
          “specification”: {
            “configuration”: {
              “percentage”: “30”
            },
            “trigger”: {
              “forEachQuantity”: 3,
              “discountedNumber”: 1
            },
            “type”: “UNIT_PERCENTAGE_DISCOUNT”
          }
        }
      ],
      “offerCriteria”: [
        {
          “offers”: [
            {
              “id”: “6205628150”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            },
            {
              “id”: “6205628489”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            },
            {
              “id”: “6205628150”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            },
            {
              “id”: “6205628082”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            },
            {
              “id”: “6205628361”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            }]
          “type”: “CONTAINS_OFFERS”
        }
      ],
      “status”: “ACTIVE”,
      “campaigns”: null
    }
    {
      “id”: “3329980c-e0d4-11e8-9f32-f2801f1b9fd1”,
      “createdAt”: “2018-10-08T08:28:28.951Z”,
      “benefits”: [
        {
          “specification”: {
            “configuration”: {
              “percentage”: “50”
            },
            “trigger”: {
              “forEachQuantity”: 3,
              “discountedNumber”: 1
            },
            “type”: “UNIT_PERCENTAGE_DISCOUNT”
          }
        }
      ],
      “offerCriteria”: [
        {
          “offers”: [
            {
              “id”: “6205628154”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            },
            {
              “id”: “6205627489”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            },
            {
              “id”: “6205626150”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            },
            {
              “id”: “6205628762”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            },
            {
              “id”: “6205628337”,
              “quantity”: null,
              “promotionEntryPoint”: null
            }]
          “type”: “CONTAINS_OFFERS”
        }
      ],
      “status”: “ACTIVE”,
      “campaigns”: null
    }
  ],
  “totalCount”: 2
 }

Pobierz informacje o rabacie ilościowym

Za pomocą GET /sale/loyalty/promotions/{promotionId} pobierzesz informacje o danej promocji z rabatem ilościowym, w ramach jednego {promotionId}. Musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który dodał tą promocję.


Przykładowy request:

 curl -X GET
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/{promotionId}'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  “id”: “1ec57865-7e15-46f2-b70a-27ea857dd21c”,    – identyfikator utworzonego rabatu,
                            użyj go w zasobach GET, DELETE
                            jako {promotionId}
  “createdAt”: “2018-10-08T09:28:28.951Z”,
  “benefits”: [
    {
      “specification”: {
        “configuration”: {
          “percentage”: “30”
        },
        “trigger”: {
          “forEachQuantity”: 3,
          “discountedNumber”: 1
        },
        “type”: “UNIT_PERCENTAGE_DISCOUNT”
      }
    }
  ],
  “offerCriteria”: [
    {
      “offers”: [
        {
          “id”: “6205628150”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        },
        {
          “id”: “6205628489”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        },
        {
          “id”: “6205628150”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        },
        {
          “id”: “6205628082”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        },
        {
          “id”: “6205628361”,
          “quantity”: null,
          “promotionEntryPoint”: null
        }]
      “type”: “CONTAINS_OFFERS”
    }
  ],
  “status”: “ACTIVE”,
  “campaigns”: null
 }

Usuń rabat ilościowy

Za pomocą DELETE /sale/loyalty/promotions/{promotionId} możesz usunąć daną promocję. Aby usunąć dane, musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który dodał taką promocję.


Przykładowy request:

 curl -X DELETE
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/{promotionId}'
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 status 204 No Content

4. Promocyjne zestawy ofert

Udostępniliśmy naszym sprzedającym promocyjne zestawy ofert. Dzięki temu sprzedawca może sprzedawać w obniżonej cenie zestaw kilku ofert. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Dla promocyjnych zestawów produktowych przygotowaliśmy nowe zasoby w REST API Allegro:

Dodaj promocyjny zestaw

Za pomocą POST /sale/loyalty/promotions dodasz nowy promocyjny zestaw, musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który stworzył te oferty.

UWAGA!

 • Zestaw możesz utworzyć z co najmniej 2 ofert.

 • Zestaw możesz utworzyć z maksymalnie 9 ofert.

 • Do jednej oferty dodasz do 7 zestawów.


Przykładowy request:

 curl -X POST
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
 -d ‘{
  “benefits”: [{               – wymagane, określa jakie benefity otrzyma kupujący
    “specification”: {
      “type”: “ORDER_FIXED_DISCOUNT”,   – wymagane, obecnie dostępna jest jedna wartość
                        ORDER_FIXED_DISCOUNT (określa kwotę, o jaką chcesz
                        obniżyć wartość zestawu. Na tej podstawie
                        wyliczymy jego cenę.)
      “value”: {             – wymagane, podaj o ile chcesz obniżyć wartość
                        zestawu. Na tej podstawie wyliczymy jego cenę.
        “amount”: “10”,
        “currency”: “PLN”
      }
    }
  }],
  “offerCriteria”: [{             – wymagane, tablica ofert w zestawie
    “type”: “CONTAINS_OFFERS”,       – wymagane, obecnie dostępna jest jedna wartość
                        CONTAINS_OFFERS (określa jakie oferty wchodzą
                        w skład zestawu)
    “offers”: [{              – wymagane, oferty, które wchodzą w skład zestawu
      “id”: “6966354299”,         – wymagane, identyfikator oferty
      “quantity”: 2,           – wymagane, liczba sztuk danej oferty w zestawie
      “promotionEntryPoint”: true     – wymagane, określ, czy na stronie tej oferty mamy
                        wyświetlać zestawy promocyjne.
    }, {
      “id”: “6966344380”,
      “quantity”: 1,
      “promotionEntryPoint”: false
    }]
  }]
 }’


Przykładowy response:

 {
  “id”: “02fe997e-9973-419a-b8ea-a409222e27a5”,  – identyfikator utworzonego zestawu
                          promocyjnego. Użyj go w zasobach GET,
                          PUT i DELETE - jako {promotionId}
  “createdAt”: “2017-10-18T14:03:05.807Z”,
  “benefits”: [{
    “specification”: {
      “type”: “ORDER_FIXED_DISCOUNT”,
      “value”: {
        “amount”: “10”,
        “currency”: “PLN”
      }
    }
  }],
  “offerCriteria”: [{
    “type”: “CONTAINS_OFFERS”,
    “offers”: [{
      “id”: “6966354299”,
      “quantity”: 2,
      “promotionEntryPoint”: true
    }, {
      “id”: “6966344380”,
      “quantity”: 1,
      “promotionEntryPoint”: false
    }]
  }],
  “status”: “ACTIVE”
 }

Pobierz listę promocji

Za pomocą GET /sale/loyalty/promotions pobierzesz informacje o swoich promocjach.


WAŻNE! Możesz filtrować dane według numeru oferty i rodzaju promocji:

 • BUNDLE - promocyjne zestawy ofert,

 • MULTIPACK - rabaty ilościowe na pojedynczej ofercie,

 • CROSSMULTIPACK - rabat ilościowy na wielu ofertach.

Poniżej przykłady wywołań filtrów:

Pamiętaj! Maksymalna liczba promocji jaką zwrócimy, nawet jeśli skorzystasz z parametrów limit i offset to 50000. Jeśli masz na swoim koncie więcej promocji skorzystaj z filtrowania po rodzaju promocji bądź id oferty, aby pobrać wszystkie dostępne promocje.


Przykładowy request:

 curl -X GET
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  “promotions”: [
    {
      “id”: “02fe997e-9973-419a-b8ea-a409222e27a5”,
      “createdAt”: “2017-10-18T14:03:05.807Z”,
      “benefits”: [
        {
          “specification”: {
            “value”: {
              “amount”: “10”,
              “currency”: “PLN”
            },
            “type”: “ORDER_FIXED_DISCOUNT”
          }
        }
      ],
      “offerCriteria”: [
        {
          “offers”: [
            {
              “id”: “6966354299”,
              “quantity”: 2,
              “promotionEntryPoint”: true
            },
            {
              “id”: “6966344380”,
              “quantity”: 1,
              “promotionEntryPoint”: false
            }
          ],
          “type”: “CONTAINS_OFFERS”
        }
      ],
      “status”: “ACTIVE”
    }
  ],
  “totalCount”: 1
 }

Pobierz informacje o zestawie

Za pomocą GET /sale/loyalty/promotions/{promotionId} znajdziesz informacje o konkretnej promocji. Musisz być zautoryzowany jako użytkownik Allegro, który dodał tą promocję.


Przykładowy request:

 curl -X GET
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/{promotionId}'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’  
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  “id”: “02fe997e-9973-419a-b8ea-a409222e27a5”,
  “createdAt”: “2017-10-18T14:03:05.807Z”,
  “benefits”: [
    {
      “specification”: {
        “value”: {
          “amount”: “10”,
          “currency”: “PLN”
        },
        “type”: “ORDER_FIXED_DISCOUNT”
      }
    }
  ],
  “offerCriteria”: [
    {
      “offers”: [
        {
          “id”: “6966354299”,
          “quantity”: 2,
          “promotionEntryPoint”: true
        },
        {
          “id”: “6966344380”,
          “quantity”: 1,
          “promotionEntryPoint”: false
        }
      ],
      “type”: “CONTAINS_OFFERS”
    }
  ],
  “status”: “ACTIVE”
 }

Usuń promocyjny zestaw

Za pomocą DELETE /sale/loyalty/promotions/{promotionId} możesz usunąć daną promocję. Aby usunąć dane, musisz być zautoryzowany jako sprzedawca.


Przykładowy request:

 curl -X DELETE
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions/{promotionId}'
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 


Przykładowy response:

 status 204 No Content

5. Oznaczenia na liście ofert

Udostępniliśmy zasoby do obsługi i zarządzania płatnymi nowymi specjalnymi oznaczeniami na liście ofert dla rabatów ilościowych na jednej ofercie:

Jak dodać płatne oznaczenie na liście ofert dla rabatów ilościowych na jednej ofercie:


campaign

Złóż wniosek

Za pomocą POST /sale/loyalty/promotion-campaigns złożysz wniosek o włączenie płatnego oznaczenia rabatu ilościowego na jednej ofercie. Musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który stworzył dany rabat ilościowy.


Przykładowy request:

 curl -X POST 
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotion-campaigns'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ 
 -d ‘{
    “promotion”:{
        “id”: “5ea1b1b1-8c7a-469f-a71e-526b38e9b48b”
                        – identyfikator utworzonego rabatu ilościowego,
                        możesz podać tylko jeden. Pobierzesz go przy pomocy metody
                        GET na zasobie /sale/loyalty/promotions
    },
    “campaign”: {
        “id”: “LISTING_BADGE”      – rodzaj płatnego oznaczenia na liście ofert,
                        obecnie dostępna jest tylko jedna wartość
    }
 }’


Przykładowy response:

 {
  “link”: “/sale/loyalty/promotion-campaign-applications/f40e3832-4928-49f3-9b32-c6eb953a5110”,
                        – link do zasobu, dzięki któremu
                        sprawdzisz status złożonego wniosku
  “promotion”: {
    “id”: “5ea1b1b1-8c7a-469f-a71e-526b38e9b48b”
                        – identyfikator utworzonego rabatu
                        ilościowego. Pobierzesz go przy pomocy metody
                        GET na zasobie /sale/loyalty/promotions
  },
  “campaign”: {
    “id”: “LISTING_BADGE”
  },
  “status”: “REQUESTED”            – status odpowiedzi; dostępne są 3 wartości:
                        REQUESTED (wysłany),
                        VERIFICATION (w trakcie weryfikacji),
                        DECLINED (odrzucony).
 }

Sprawdź status wniosku

Za pomocą GET /sale/loyalty/promotion-campaign-applications/{applicationId} sprawdzisz status wniosku o włączenie płatnego oznaczenia rabatu ilościowego. Musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który złożył wniosek.


Przykładowy request:

 curl -X GET 
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotion-campaign-applications/{applicationId}'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  “link”: “/sale/loyalty/promotion-campaign-applications/f40e3832-4928-49f3-9b32-c6eb953a5110”,
                        – link do zasobu, dzięki któremu
                        sprawdzisz status złożonego wniosku
  “promotion”: {
    “id”: “5ea1b1b1-8c7a-469f-a71e-526b38e9b48b”
                      – identyfikator utworzonego rabatu
                      ilościowego. Pobierzesz go przy pomocy metody
                      GET na zasobie /sale/loyalty/promotions
  },
  “campaign”: {
    “id”: “LISTING_BADGE”
  },
  “status”: “VERIFICATION”        – status odpowiedzi; dostępne są 3 wartości:
                      REQUESTED (wysłany),
                      VERIFICATION (w trakcie weryfikacji),
                      DECLINED (odrzucony).
 }


Jeżeli zaakceptujemy wniosek zwrócimy odpowiedź o statusie 303 i dodatkowym nagłówku:

 Location: /sale/loyalty/promotion-campaigns?promotion.id=5ea1b1b1-8c7a-469f-a71e-526b38e9b48b
                      – użyj tych informacji, przy pomocy metody
                      GET na zasobie
                      /sale/loyalty/promotion-campaigns?promotion.id={promotionId},
                      aby pobrać informacje o aktywnej kampanii.


Jeżeli usuniesz wniosek przy pomocy metody DELETE na zasobie /sale/loyalty/promotion-campaign-applications/{promotionId}, to zwrócimy odpowiedź:

  404 Not Found

Pobierz listę kampanii

Za pomocą GET /sale/loyalty/promotion-campaigns pobierzesz informacje o wszystkich kampaniach. Musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który stworzył te kampanie. Możesz również pobrać listę kampanii w odpowiednich paczkach dostosowaną - używając parametrów:

 • limit - określ liczbę kampanii, jaką mamy zwrócić w odpowiedzi (domyślnie przyjmuje wartość 50)

 • offset - wskaż miejsce, od którego chcesz pobrać kolejną porcję danych (przyjmuje wartość 0, albo wielokrotność limitu.)


Przykładowy request:

 curl -X GET 
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotion-campaigns'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  “promotionCampaigns”: [{
    “promotion”: {
      “id”: “5ea1b1b1-8c7a-469f-a71e-526b38e9b48b”
                      – identyfikator utworzonego rabatu
                      ilościowego. Pobierzesz go przy pomocy metody
                      GET na zasobie /sale/loyalty/promotions
    },
    “campaign”: {
      “id”: “LISTING_BADGE”
    },
    “status”: “ACTIVE”         – status kampanii; dostępne są 3 wartości:
                      ACTIVE (kampania jest aktywna),
                      PENDING (kampania jest zaakceptowana i czeka na aktywację),
                      SUSPENDED (oznacza, że rabat został wstrzymany z powodu
                      zawieszenia promocji rabatowej np. ze względu na zbyt mały
                      zapas towaru. Po uzupełnieniu zapasu kampania
                      wznowi się automatycznie)
  },
  {
    “promotion”: {
      “id”: “9f193c6e-de79-11e8-9f32-f2801f1b9fd1”
    },
    “campaign”: {
      “id”: “LISTING_BADGE”
    },
    “status”: “ACTIVE”
  }],
  “totalCount”: 2
  }

Sprawdż informacje o kampanii

Za pomocą GET /sale/loyalty/promotion-campaigns?promotion.id={promotionId} pobierzesz informacje o aktywnej kampanii. Musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który stworzył taką kampanię.


Przykładowy request:

 curl -X GET 
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotion-campaigns?promotion.id={promotionId}'
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  “promotionCampaigns”: [{
    “promotion”: {
      “id”: “5ea1b1b1-8c7a-469f-a71e-526b38e9b48b”
                      – identyfikator utworzonego rabatu
                      ilościowego. Pobierzesz go przy pomocy metody
                      GET na zasobie /sale/loyalty/promotions
    },
    “campaign”: {
      “id”: “LISTING_BADGE”
    },
    “status”: “ACTIVE”         – status kampanii; dostępne są 3 wartości:
                      ACTIVE (kampania jest aktywna),
                      PENDING (kampania jest zaakceptowana i czeka na aktywację),
                      SUSPENDED (oznacza, że rabat został wstrzymany z powodu
                      zawieszenia promocji rabatowej np. ze względu na zbyt mały
                      zapas towaru. Po uzupełnieniu zapasu kampania
                      wznowi się automatycznie)
  }],
  “totalCount”: 1
 }

Usuń wniosek

Za pomocą DELETE /sale/loyalty/promotion-campaign-applications/{applicationId} usuniesz wniosek o stworzenie kampanii promocyjnej. Musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który złożył ten wniosek.


Przykładowy request:

 curl -X DELETE
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotion-campaign-applications/{applicationId}'
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 status 204 No Content

Usuń kampanię

Za pomocą DELETE /sale/loyalty/promotion-campaigns?promotion.id={promotionId} usuniesz wybraną kampanię promocyjną. Musisz być zautoryzowany jako sprzedawca, który stworzył tą kampanię.


Przykładowy request:

 curl -X DELETE
 ‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotion-campaigns?promotion.id={promotionId}'
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 status 204 No Content

Lista zasobów

Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.

Lista zasobów podstawowych opisanych w poradniku:

Lista zasobów wspierających opisanych w poradniku: